• “Eigenlijk zou ik het allemaal

  eens op moeten schrijven.”

  U wilt uw levensverhaal vastleggen?

  Ik kan u hierbij helpen.

   

  U vertelt, en ik schrijf.

  Samen maken we er een mooi boek van

  om te delen met uw kinderen, familie,

  en vrienden.

   

   

   

   

   

   

 • “Een waardevol afscheidscadeau

  bij mijn pensioen

  U gaat binnenkort met pensioen en zoekt een mooi afscheidscadeau voor uw collega's?

  Wat dacht u ervan om alle hoogte- en dieptepunten van uw carrière te bundelen in een boek?

   

  Ik kan u hierbij helpen.

  Samen maken we er een mooi boek van

  om te delen met uw collega’s.

   

   

   

   

   

   

 • De schrijver

  Aangenaam, mijn naam is Mirte Westra. Ik woon in Culemborg samen met mijn man, dochter (6 jaar) en zoon (1 jaar).

   

  Na mijn studie Biomedische Wetenschappen ben ik eerst een tijd werkzaam geweest in de Wetenschapscommunicatie. Nu richt ik mij nu volledig op het schrijven van de levensverhalen van mensen. Ik vind het altijd een hele eer als iemand mij vraagt om zijn of haar verhaal vast te leggen. Wat u ook heeft meegemaakt, het wordt altijd een mooi verhaal.

   

  Ook het schrijfproces zult u waarschijnlijk niet snel vergeten. Door uw verhaal te vertellen en vervolgens te lezen ziet u alles mogelijk in een ander perspectief. Veel mensen vinden dit een fijne ervaring: 'het is goed zo'.

   

   

 • Kosten

  Een levensverhaal vastleggen in een boek is altijd maatwerk. Om u een idee te geven van de prijs, staan hieronder drie voorbeelden. De kosten worden met name bepaald door de lengte van de tekst, het aantal foto's en de hoeveelheid interviews die nodig zijn. Extra exemplaren bijbestellen is altijd mogelijk.

  Basis

  € 2500,-

  - 1 exemplaar hardcover boek
  - ± 30 pagina’s tekst & 25 kleurenfoto’s
  - formaat 15 x 23 cm
   

  Dit is inclusief:
  - 6 interviews à vijf kwartier
  - Digitaliseren van de foto’s
  - Opmaak van het boek
  - Begeleiden drukproces

  Compleet

  € 3800,-

  - 1 exemplaar hardcover boek
  - ± 60 pagina’s tekst & 50 kleurenfoto’s
  - formaat 15 x 23 cm
   

  Dit is inclusief:
  - 10 interviews à vijf kwartier
  - Digitaliseren van de foto’s
  - Opmaak van het boek
  - Begeleiden drukproces

  Uitgebreid

  € 5640,-

  - 1 exemplaar hardcover boek
  - ± 90 pagina’s tekst & 100 kleurenfoto’s
  - formaat 15 x 23 cm
   

  Dit is inclusief:
  - 15 interviews à vijf kwartier
  - Digitaliseren van de foto’s
  - Opmaak van het boek
  - Begeleiden drukproces

 • Werkwijze

  U vertelt, en ik schrijf. Samen maken we er een mooi boek van.

  Foto Mirte Westra

  Stap 1: Ik kom meerdere keren bij u langs om u te interviewen. Elk interview werk ik uit en laat ik nog een keer aan u lezen: klopt het allemaal?

   

  Stap 2: Vervolgens pakken we de foto-albums erbij: welke foto's komen er in het boek? Ik zorg dat alle foto's gescand worden en op een mooie plek in het boek terecht komen. Op verzoek kan ik ook een fotoshoot regelen met een professionele fotograaf.

   

  Stap 3: Alle inhoud is nu klaar. Ik laat alles nog één keer aan u lezen: klopt alles en herkent u uzelf in het verhaal?

   

  Stap 4: Nu gaat het boek naar de drukker. Spannend! Ik zorg dat alles goed is aangeleverd en onderhoud het contact met de drukker.

   

  Stap 5: Het boek is klaar! U kunt het nu laten lezen aan wie u maar wilt, het is uw verhaal.

 • Contact

  Bent u geïnteresseerd? Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

  Laat uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achter en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

  ×
  Algemene voorwaarden
  1.	Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  a.	Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die wordt gesloten met mij (Mirte Westra) betreffende een opdracht tot het schrijven van een levensverhaal in boekvorm.
  b.	Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.
  
  2.	Totstandkoming van de overeenkomst
  a.	Van een geldige overeenkomst is sprake wanneer u het door mij gedane voorstel tot het schrijven van een levensverhaal inclusief tijdsplanning en kostenoverzicht aanvaardt. Het voorstel wordt geacht door u te zijn aanvaard indien u het voorstel voor akkoord hebt getekend of mij per e-mail hebt bevestigd dat u akkoord bent.
  b.	De overeenkomst eindigt na levering van de afgesproken product(en) en/of dienst(en), behoudens het bepaalde in de artikelen 5b en 6a van dit document.
  
  3.	Uitvoering van de overeenkomst
  a.	Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
  b.	Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld het opmaken en drukken van het boek) door derden te laten verrichten.
  c.	Bij het schrijven van een levensverhaal dient u ervoor te zorgen dat alle gegevens en materialen (bijvoorbeeld de in het boek op te nemen foto’s) die voor mij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan mij worden verstrekt.
  d.	Bij het schrijven van een levensverhaal krijgt u na elke interviewronde de uitgeschreven tekst ter correctie voorgelegd. Ook krijgt u, alvorens het boek naar de drukker gaat, het drukklare document ter finale goedkeuring voorgelegd. U heeft voor het doorgeven van correcties en goedkeuring telkens zes dagen de tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien u niet binnen deze periode met correcties of goedkeuring komt, worden de teksten en de overige onderdelen van het boek geacht door u te zijn goedgekeurd. Correcties en goedkeuring worden per e-mail of schriftelijk aan mij doorgegeven om misverstanden te voorkomen.
  
  4.	Wijziging van de overeenkomst
  a.	Indien tijdens het schrijven van een levensverhaal blijkt dat u aanvullende wensen hebt (bijvoorbeeld extra interviews, meer pagina’s tekst, meer foto’s, meer exemplaren van het boek) passen wij in onderling overleg de overeenkomst aan. Daarbij leggen wij in ieder geval vast welke gevolgen dit heeft voor de datum van voltooiing van de opdracht en welke meerprijs eventueel verschuldigd is. Deze afspraken worden geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.
  
  5.	Betaling
  a.	Bij het schrijven van een levensverhaal in boekvorm vindt de betaling in twee termijnen vast, tenzij anders overeengekomen. Het eerste deel dient te zijn voldaan vóór aanvang van het eerste interview, het laatste deel vóór het drukklaar maken van het boek.
  b.	Als betaling uitblijft staat het mij vrij de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan ik een beroep doen op een incassobureau. U dient in dat geval alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken.
  
  6.	Onvoorziene omstandigheden en annulering
  a.	Bij het schrijven van een levensverhaal wordt in geval van overmacht bij u (bijvoorbeeld ernstige ziekte of familieomstandigheden) in overleg bekeken of uitstel mogelijk is. Indien uitstel niet mogelijk of redelijk is kan de overeenkomst in onderling overleg tussentijds worden beëindigd. In dat geval bent u voor de reeds door mij verrichte werkzaamheden een evenredig deel van het afgesproken factuurbedrag beschuldigd.
  b.	Als ik zelf door overmacht niet in staat ben om een levensverhaal te schrijven, kan ik een gelijkwaardige vervanger inschakelen of de (verdere) uitvoering in overleg met u verplaatsen naar een latere datum.
  
  7.	Aansprakelijkheid
  a.	Bent u ontevreden over het door mij geleverde product, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag.
  b.	Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien en voor zover ik ben uitgegaan van door u verstrekte en achteraf bezien onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  c.	Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de overeengekomen dienst.
  
  8.	Intellectueel eigendom
  a.	Ik behoud mij uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor welke mij toekomen op grond van de auteurswetgeving.
  b.	Het door mij geleverde boek met uw levensverhaal is uitsluitend bedoeld voor het overeengekomen gebruik in beperkte kring (familie- en vriendenkring en dergelijke). Verdere vermenigvuldiging, uitgave of publicatie van het boek of een deel daarvan in enig ander medium, alsmede ieder ander gebruik dan is overeengekomen, is niet toegestaan zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Hiervoor kan ik een vergoeding vragen.
  
  9.	Geheimhouding
  a.	Ik verplicht mij tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van de overeenkomst van u of uit andere bron heb verkregen. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.
  b.	De door mij gemaakte aantekeningen en geluidsopnames voor het schrijven van een levensverhaal kunnen na voltooiing van de opdracht op uw verzoek door mij worden vernietigd.
  Culemborg, 8 mei 2017